REGULAMIN WROTKARNI DISCO WROTKI:

1. Wrotkarnia „DISCO WROTKI” jest Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym „Ceglińscy” Mariola Ceglińska Pająk Ul. os. Robotnicze 38, 58-500 Jelnia Góra, NIP: 611 130 67 80

2. Użytkownicy korzystający i przebywający na terenie Wrotkarni są zobowiązani do zapoznania i przestrzegania regulaminu Disco Wrotki.

3. Warunkiem przebywania i korzystania z Disco wrotkarni jest posiadanie ważnego biletu wstępu lub zakupionego wcześniej karnetu. Cennik jest zamieszczony na stronie internetowej www.discowrotki.pl oraz przy kasie.

4. W obiekcie znajduje się sklepik z kawiarnią i wypoczywalnią. Kawiarnia jest miejscem do konsumpcji produktów nabytych wyłącznie w miejscowym sklepiku. Przebywanie w strefie wypoczynkowej jest bezpłatne.

5. Ilość osób jednocześnie korzystających z wrotowiska jest ograniczona. W przypadku braku miejsc zapraszamy do kawiarni.

6. Każdy użytkownik Wrotkarni ma obowiązek zachowania należytej ostrożności podczas korzystania z obiektu w sposób nie stwarzający zagrożenia dla ich samych jak również innych użytkowników.

7. Jazda odbywa się w kierunku oznaczonym strzałkami na parkiecie.

8. Dla pieszych jest wyznaczony i odgrodzony pasaż, zatem przechodzenie przez teren przeznaczony do jazdy jest zabronione.

9. Uczestnicy początkujący proszeni są o poruszanie się przy barierkach.

10. Na terenie obiektu zabrania się:
10.1 Jazdy na wrotkach poza płytą wrotowiska, parkietem.
10.2 Spożywania posiłków poza miejscami do tego wyznaczonymi,
10.3 Wnoszenia napojów i jedzenia na płytę wrotowiska,
10.4 Jazdy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
10.5 Spożywania alkoholu i innych środków odurzających.
10.6 Wnoszenia na teren obiektu alkoholu, narkotyków, środków odurzających, palenia tytoniu, wnoszenia broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów mogących spowodować wypadek lub jakiekolwiek zagrożenie dla korzystających.
10.7 Wprowadzania zwierząt,
10.8 Jazdy z dziećmi na rękach,
10.9 Używania podczas jazdy przedmiotów nie będących wyposażeniem wrotkarni mogących stanowić zagrożenie dla użytkowników obiektu.

11. Pracownicy obiektu mogą nie wpuścić na teren wrotkarni lub z niego wyprosić osoby, których zachowanie wskazuje na stan pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

12. Dzieci i młodzież w wieku od 4 do 14 lat mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osób dorosłych lub opiekunów prawnych.

13. Młodzież w wieku powyżej 14 lat może korzystać z wrotowiska bez obecności opiekuna jedynie za jego pisemną zgodą (zgodę musi mieć przy sobie w czasie obecności w obiekcie). Wrotkarnia nie świadczy opieki nad dziećmi i młodzieżą.

14. Jeden dorosły opiekun może sprawować opiekę nad grupą liczącą do 15 osób niepełnoletnich.

15. Użytkownicy korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność.

16. Korzystanie z Wrotkarni, jak podczas uprawiania każdego sportu wiąże się z ryzykiem powstania urazów lub uszkodzeń ciała. Właściciel oraz organizator imprez nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i mieniu, wynikłe podczas korzystania z obiektu.

17. W przypadku doznania przez Użytkownika jakiegokolwiek urazu lub obrażenia ciała należy niezwłocznie zgłosić ten fakt pracownikowi obiektu, najlepiej w recepcji/ wypożyczalni.

18. Wrotkarnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione Poza szafką, ani za zniszczenia lub uszkodzenia, zgubienie przedmiotów należących do Użytkowników.

19. Użytkownik wypożyczający sprzęt w wrotkarni Disco Wrotki ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody i zniszczenia. Sprzęt należy oddać w stanie niepogorszonym.

20. Każdy uczestnik czynny wrotowiska ma obowiązek jazdy w kasku i ochraniaczach, niespełnienie tego obowiązku wiąże się z ryzykiem i pełną odpowiedzialnością leżącą wyłącznie po jego stronie.

21. Właściciel zastrzega sobie prawo wykonywania i późniejszej publikacji na stronie internetowej oraz na Facebooku zdjęć i materiałów filmowych wykonywanych podczas funkcjonowania obiektu, a co za tym idzie mogą w tych materiałach znajdować się zdjęcia uczestników czyli osób korzystających z obiektu.

22. Korzystanie z obiektu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

23. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia kluczyka od szafki użytkownik zostaje obciążony karą w wysokości 30 zł. Na podstawie art 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. kupującemu bilet wstępu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość.